top of page

Algemene voorwaarden Gaia Bloemdesign met hart en ziel


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Gaia Bloemdesign met hart en ziel: Gaia Bloemdesign met hart en ziel, Heuvelstraat 22, 5126 CM Gilze

Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Gaia Bloemdesign met hart en ziel


Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Gaia Bloemdesign met hart en ziel en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Gaia Bloemdesign met hart en ziel.


Artikel 4. Leveringstijden

Het staat Gaia Bloemdesign met hart en ziel vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren. Leveringen vinden gewoonlijk plaats tussen 10.00 uur en 18.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 10.00 en 17.00 op zaterdagen. Gaia Bloemdesign met hart en ziel kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag vooraf geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.


Artikel 5. Overmacht

Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Gaia Bloemdesign met hart en ziel schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Gaia Bloemdesign met hart en ziel vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.


Artikel 6. Betaling

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling . Dit kan contant of via internetbankieren.


Artikel 7. Annulering

De consument kan zijn bestelling ontbinden, dit moet gebeuren binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar Gaia Bloemdesign (info@gaiabloemdesign.nl) of per telefoon,0161-453208 of 06-13242413. Indien de levering reeds is voorbereid of uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden. Workshops dienen minimaal 24 uur tevoren afgezegd te worden; is dit niet gebeurd, dan zijn bij afwezigheid de gehele deelnamekosten verschuldigd.

Indien de gegevens die de klant omtrent bezorging(uitvaartdatum, bezorgdatum in ziekenhuis, etc.)heeft verschaft onjuist blijken zijn is de klant aansprakelijk voor de kosten van de uitgevoerde bestelling.


Artikel 8. Klachtafhandeling

Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail : info@gaiabloemdesign.nl) aan Gaia- bloemdesign met hart en ziel kenbaar te worden gemaakt. Gaia Bloemdesign met hart en ziel zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.                                                                                                                                                            zie volgende pagina

bottom of page